Vad innebär medling vid vårdnadstvist?

När parter inte kan träffa en överenskommelse är medling vid vårdnadstvist någonting som kan fungera. Medling är en väg att lösa en vårdnadstvist utan att den behöver nå domstol. Det sker av en erfaren jurist men innan det gått så långt kanske en lösning finns redan inom kommunens ramar.

Börja med samarbetssamtal

Samtliga kommuner erbjuder sina invånare så kallat samarbetssamtal. När det gäller en vårdnadstvist innebär det att en familjerättssekreterare pratar med parterna och hjälper dem att försöka komma överens.

Det krävs att bägge parter är med på att försöka hitta en lösning i dessa samtal. De är alltså inte obligatoriska och skulle ena parten inte komma till samtalen avbryts försöken. Samarbetssamtal är ett första steg och passar framförallt bra när föräldrarna har en önskan om att hitta en lösning men behöver stöd på vägen.

Medling av jurist vid vårdnadstvist

Nästa steg inom en vårdnadstvist är att ta hjälp av en jurist inom familjerätt. Dessa medlare har stora friheter gällande hur processen ska gå till.

  • Diskussion – Vid medling kan juristen prata med varje enskild förälder eller prata med dem gemensamt
  • Bredare frågor – Eftersom det inte är en juridisk tvist i domstol kan punkter diskuteras som inte är reglerade i lagen. Därmed finns möjlighet att hitta lösningar som inte en tvist i domstol skulle kunna hitta.

De som utför denna medling är utbildade och har kompetens i medlingsteknik vilket är grunden för att hitta en passande lösning. Men även här handlar det om att bägge parter behöver ha målet att hitta en lösning. Bestämmer sig en part för att dra sig ur förhandlingarna kan medling inte ske.

Juridisk tvist i domstol

Föräldrar som inte hittar en lösning via samarbetssamtal eller via medling kan driva en vårdnadstvist till en domstol. Därmed kommer advokater och domare att se på frågan ur ett rent rättsligt perspektiv. De tar därmed inte hänsyn till saker och händelser som inte är rättsliga och regleras av lagen.
Vid en domstolsförhandling är det vanligaste att bägge parter har med sig juridiska ombud. Dessa kan bekostas av rättsskyddsdelen i hemförsäkringen. Juridiska ombudet hjälper ofta till att undersöka vilket försäkringsskydd som finns och därmed hur stor summa som privatpersonen kan förvänta sig betala själv. Det är nämligen mycket viktigt att se över hur juridiska hjälpen ska finansieras då det kan bli mycket höga kostnader för juristhjälp.