Varför anlita en arborist i Stockholm?

En arborist specialiserar sig på att ta hand om individuella träd. Han eller hon besitter kunskap om trädens behov och är utbildad samt utrustad för att sköta om dem ordentligt. Att anlita en arborist i Stockholm är ett beslut som du inte bör ta lättvindigt. Ordentlig trädskötsel är en investering som kan ge en rejäl avkastning.

Träd som är välskötta är attraktiva och kan tillföra ett stort värde till din fastighet. Dåligt skötta träd kan istället utgöra en belastning. Att beskära och avlägsna träd, särskilt större träd, är ett arbete som kan vara farligt att utföra. Detta arbete bör endast utföras av en person som är utbildad och utrustad för att på ett säkert sätt arbeta i träd, det vill säga en arborist.

En arborist i Stockholm kan utföra dessa tjänster

Dessa är några exempel på de tjänster som en arborist i Stockholm kan utföra.

Beskärning av träd

En arborist i Stockholm har den kunskap som krävs för att avgöra vilken typ av beskärning som är nödvändig för att bibehålla eller förbättra ett träds utseende, hälsa och säkerhet. De tekniker för beskärning som arboristen kan använda sig av kan bland annat avlägsna grenar som:

 • stör fastigheten
 • skymmer gator eller trottoarer
 • är döda, svaga eller förfallna och därmed utgör en oacceptabel risk
 • är sjuka eller angripna av insekter
 • har skadats i samband med en storm
 • kommer öka ljusgenomsläppet och minska vindmotståndet då de tas bort

Andra metoder för avlägsnande av grenar kan användas för att bibehålla rätt struktur hos yngre träd, förbättra ett träds form, samt för att minska sannolikheten att trädet skadas av framtida stormar.

Borttagning av träd

Även om borttagning av träd bör ses som en sista utväg, finns det situationer då det är nödvändigt att göra detta. En arborist i Stockholm kan hjälpa dig att fatta beslut kring huruvida ett träd bör avslägsnas eller ej. Det är rekommenderat att avlägsna träd om träde:

 • är dött eller döende
 • anses utgöra en oacceptabel risk
 • skymmer på ett sätt som inte kan rättas till genom beskärning
 • orsakar skada på andra, mer önskvärda träd
 • ska bytas ut mot ett mer passande träd
 • är beläget i ett område där ett nybygge kräver att trädet avlägsnas